Privacy

Brassband Breukelen, gevestigd aan Buitenweg 200, 3602 ZH Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • www.brassbandbreukelen.nl
  • Buitenweg 200
  • 3602 ZH Maarssen
  • +31 622 826177

De webmaster is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Brassband Breukelen. Hij is te bereiken via webmaster@brassbandbreukelen.nl

Brassband Breukelen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@brassbandbreukelen.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

Brassband Breukelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Brassband Breukelen neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brassband Breukelen) in betrokken wordt.

Brassband Breukelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de bovengenoemde persoonsgegevens om in staat te zijn u als sponsor van Brassband Breukelen eenmaal per kwartaal te informeren door middel van onze nieuwsbrief en om periodiek te kunnen controleren of wij uw bijdrage hebben ontvangen en u eventueel een herinnering te kunnen sturen wanneer dat niet het geval is.

Brassband Breukelen bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang u ons sponsort. Zodra u schriftelijk te kennen geeft niet langer sponsor van Brassband Breukelen te willen zijn, zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen uit onze bestanden.

Brassband Breukelen verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Brassband Breukelen gebruikt alleen technische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brassband Breukelen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webmaster@brassbandbreukelen.nl.

Brassband Breukelen behoudt zich het recht voor om bij twijfel omtrent uw identiteit ingeval van een verzoek tot inzage, u te vragen zich te legitimeren door middel van het meezenden van een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Brassband Breukelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Brassband Breukelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via webmaster@brassbandbreukelen.nl.

Breukelen, juni 2019